1. INLEIDING 

1.1 De All Connect Solutions privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van  persoonsgegevens in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 Algemene Verordening  Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) door de besloten vennootschap Concepts4All B.V.,  evenals de aan haar gelieerde vennootschappen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder registratienummer: 30270496 (hierna: “ACS”, “ons”, “wij” en “we”) via de website  www.AllConnectSolutions.nl (hierna: “website”). ACS is verantwoordelijk voor de verwerking  van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.  

1.2 Uw persoonsgegevens kunnen door ACS worden verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van uw  afname van ACS Producten en Diensten, uw bezoek aan onze website of in verband met uw  contact met ons.  

1.3 In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over de manier waarop ACS  persoonsgegevens verwerkt en hoe u contact kunt opnemen met ACS om uw rechten in te  roepen. Ook staat in de privacyverklaring aanvullende informatie die voor u eventueel relevant  kan zijn. Voor verdere vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact  opnemen via privacy@AllConnectSolutions.nl.  

1.4 Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet  verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover  verwijzen wij u naar de betreffende websites. 

 1. CATEGORIEEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

2.1 Wij kunnen één of meer van de volgende categorieën van persoonsgegevens over u  verwerken: 

 1. Personalia (Voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum) 
 2. Persoonlijke contactgegevens (Adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres) c. Zakelijke contactgegevens (zakelijk e-mail adres, zakelijk telefoonnummer, overige  gegevens over werkgever) 
 3. Bedrijfsgegevens (Bankrekeningnummer, KVK-nummer, BTW-nummer) 
 4. Apparaatgegevens (IP-adres, Locatiegegevens, Internetbrowser en apparaat type) f. Online activiteit (Gegevens over uw activiteit op onze website; Gegevens over uw  surfgedrag over verschillende websites heen wanneer deze onderdeel zijn van een  advertentienetwerk, aan- of afmelding voor nieuwsbrieven) 
 5. Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. 

2.2 Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals ras of etnische  afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het  lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog  op de unieke identificatie, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot  seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

2.3 Wij hebben niet de intentie gegevens verzamelen over personen jonger dan 16 jaar. We  hebben echter geen technologie beschikbaar om te controleren of een persoon ouder is dan  16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om  te voorkomen dat persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke  toestemming. Vermoed u dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben  verwerkt over een minderjarige, neem dan gelijk contact met ons op, dan zullen wij die  persoonsgegevens verwijderen. 

 1. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

3.1 Wij mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze  persoonsgegevens zijn verzameld. 

3.2 Wij verwerken doorgaans voornamelijk contactgegevens, om contact met u op te nemen en/of  te onderhouden en om onze afspraken over het gebruik van de ACS Producten en Diensten  te kunnen uitvoeren en handhaven.  

3.3 Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, om:

 1. U te kunnen bellen, e-mailen, of op een andere manier contact met u op te nemen, indien  dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 2. U goederen te kunnen leveren bij het door u opgegeven adres; 
 3. U antwoord te kunnen geven op door u aan ons gestelde vragen; 
 4. U te informeren over wijzigingen van ACS Producten en Diensten. 
 5. U onze nieuwsbrief en/of reclamefolders verzenden, wanneer u hiervoor toestemming  heeft gegeven. 
 6. ACS analyseert bezoekersgedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren.  g. ACS analyseert bezoekersgedrag om op onze website aanbod van ACS Producten en  Diensten af te stemmen op de voorkeuren van de websitebezoeker, indien de  websitebezoeker hiervoor met zijn of haar (cookie-)instellingen toestemming heeft  gegeven. ACS analyseert surfgedrag van bezoekers van onze website over verschillende  websites om aanbiedingen af te stemmen op de voorkeuren van de websitebezoeker,  indien de websitebezoeker hiervoor met zijn of haar (cookie-)instellingen toestemming  heeft gegeven. 

3.4 Verwerking van uw persoonsgegevens is geen wettelijke verplichting voor u. Wij kunnen  wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en  andere wettelijke verplichtingen.  

 1. GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 4.1 Wij mogen op grond van de AVG uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken, wanneer  hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. De grondslagen voor de verwerkingen van uw  persoonsgegevens zijn in de meeste gevallen als volgt: een wettelijke verplichting van ACS  om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren, het uitvoeren van de overeenkomst met u voor  het afnemen van ACS Producten en Diensten, of uw toestemming.  

4.2 In uitzonderlijke gevallen kan de grondslag zijn dat ACS een gerechtvaardigd belang heeft bij  de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval heeft u het recht om bezwaar te maken.  U kunt in uw bezwaar aangeven waarom, in uw situatie, wij geen gerechtvaardigd belang  hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens of waarom, in uw situatie, uw  privacybelang zwaarder weegt. Kijk onder “uw rechten” om te zien hoe u schriftelijk een  gemotiveerd bezwaar kunt indienen bij ACS. 

4.3 Voor het sturen van de nieuwsbrief is de grondslag altijd uw toestemming. 4.4 U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw  persoonsgegevens in te trekken. Intrekking van toestemming doet niet af aan de  rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze  intrekking. 

4.5 Bij het niet verstrekken van benodigde gegevens of het intrekken van toestemming kunnen  sommige ACS Producten en Diensten niet of niet optimaal meer worden geboden. 

 1. COOKIES 

5.1 Op onze website maken wij gebruik van technologie die informatie uit uw randapparatuur kan  lezen of informatie op uw apparatuur kan opslaan (hierna: “cookies”). Een cookie is een klein  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van  uw computer, tablet of smartphone. Lees voor meer informatie onze cookieverklaring hier:  www.AllConnectSolutions.nl/cookieverklaring

 1. BEWAARTERMIJNEN 

6.1 ACS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden  vermeld in artikel 3.  

6.2 In uitzondering op de in 6.1 genoemde hoofdregel kan ACS uw persoonsgegevens langer  bewaren voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals  fiscale bewaartermijnen. 

 1. ONTVANGERS 

7.1 ACS kan uw persoonsgegevens onder omstandigheden delen met derden wanneer hiervoor  een grondslag bestaat, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een  overeenkomst met u, of om te kunnen voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

7.2 ACS maakt als bedrijf gebruik van externe dienstverleners. Externe dienstverleners kunnen  uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de  uitvoering van hun taken in onze opdracht. Externe dienstverleners ontvangen van ons niet  meer persoonsgegevens dan noodzakelijk om hun opdracht uit te kunnen voeren. Externe  dienstverleners waar ACS gebruik van maakt zijn onder andere: hostingproviders, IT 

leveranciers, betaaldienstverleners, onderaannemers, externe salaris- en urenregistratie. 7.3 ACS sluit met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken een  verwerkersovereenkomst, op de in de AVG voorgeschreven wijze, bijvoorbeeld om ervoor  zorg te dragen dat externe dienstverleners uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen  en passende technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.  

 1. BEVEILIGING 

8.1 ACS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde  wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er  zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via  privacy@AllConnectSolutions.nl. 

8.2 ACS heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te  beveiligen:  

 1. Logische toegangscontrole; 
 2. Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging; 
 3. Encryptie op o.a. de lokale schijven; 
 4. Monitoring van genomen beveiligingsmaatregelen; 
 5. Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging; 
 6. Steekproefsgewijze controle op naleving van het beveiligingsbeleid; 
 7. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
 8. TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde  internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de  adresbalk. 
 9. SPF en DMARC zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen  dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn  om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. 
 10. UW RECHTEN 

9.1 U heeft het recht ACS te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming  van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw  persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van ACS. U heeft onder  omstandigheden recht op dataportabiliteit.  

9.2 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  9.3 U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te  allen tijde in te trekken. Intrekking van toestemming doet niet af aan de rechtmatigheid van  de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking.  Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat ACS bepaalde diensten niet meer aan u  kan leveren.  

9.4 Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid  of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een  gespecificeerd verzoek naar privacy@AllConnectSolutions.nl. 

9.5 ACS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  Houd er rekening mee dat als u een verzoek indient, wij graag zeker willen zijn dat u het ook  werkelijk bent. Dit betekent dat wij uw identiteit zullen verifiëren door bijvoorbeeld extra vragen  te stellen.  

 1. WIJZIGINGEN 

10.1 Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden gewijzigd. Wij publiceren de meest  recente versie van deze verklaring op onze website.